Πασατέμπος

Ιστορία για να… περνά η ώρα

Νέα επιστολή Κωνσταντίνου

Μπορεί ο Γεώργιος Παπανδρέου να μην είχε απαντήσει στη δεύτερη επιστολή που του είχε στείλει ο Βασιλιά και… σκάει η τρίτη επιστολή. Ακόμα πιό σκληρή κι ακόμα πιό επιτακτική στα «θέλω» του Κωνσταντίνου που αφορούσαν τι άλλο το υπουργείο Αμυνας και τον Πέτρο Γαρουφαλιά. Η επιστολή γράφτηκε στη Κέρκυρα και την έφερε στην Αθήνα, στο Καστρί στο σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου, ένας από τους συντάκτες της, ο Κωνσταντίνος Χοϊδάς, διευθυντής της Πολιτικού Γραφείου του Βασιλιά.
Τι έγραφε η επιστολή;
Εν Κερκύρα 14η Ιουλίου 1965
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ήκουσα μετά μεγίστης προσοχής τα όσα μου διεμηνύσατε δια του αρχηγού του Γραφείου μου εν σχέσει προς το υπουργείον Εθνικής Αμύνης. Έχων πλήρη συνείδησιν τξς κρισιμότητος της πολιτικής καταστάσεως, εμελέτησα άπαντα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την εικόνα αυτής, και απέδωσα όλως ιδιαιτέραν σημασίαν εις την εισήγησίν σας καθ’ όσον υμείς, κατά το Σύνταγμα, είσθε ο υπεύθυνος σύμβουλος μου. Σας παρακαλώ να ακούσητε και τας ιδικάς μου συμβουλάς, τας οποίας υπό μορφήν εκκλήσεως, απευθύνω προς υμάς.
Μην επιμείνητε να αναλάβητε υμείς κατά την παρούσαν ώραν το υπουργείον Εθνικής Αμύνης. Τοιαύτη πράξις δι’ ους λόγους σας έχω ήδη επισημάνει εν τη από 8ης Ιουλίου επιστολή μου, και σας εξήγησα κατά την τελευταίαν συνεργασίαν μας, θα αποτελέση βαρύτατον πλήγμα κατά του προσωπικού σας γοήτρου, κατά του κόμματος του οποίου ηγείσθε και κατά των αρχών της αρετής και της ευθυξίας οι οποίαι κρατούν και πρέπει να εξακολουθήσουν να διέπουν τον πολιτικόν μας βίον. Η συμβουλή μου, είμαι δε υποχρεωμένος να συμβουλεύω τους υπουργούς μου, ουδέν απολύτως άλλον κίνητρον έχει, πλην της μερίμνης δια την άμεμπτον εκ μέρους υμών διαχείρισιν της ανατεθειμένης εις υμάς εξουσίας.
Εφ’ όσον έχετε την διακριτικήν ευχέρειαν να αναθέσετε το υπουργείον τούτο εις ένα εκ των συνεργατών σας, δεν δύναμαι να εννοήσω δια ποίον λόγον μετά τοσαύτης επιμονής διεκδικείτε να επωμισθήτε το βάρος το οποίον κινδυνεύει ν’ αποβή αβάστακτον. Δε’ εμέ όταν πρόκειται περί ζητήματος αρχής, είναι αδύνατον να ακολουθήσω διάφορον της υπό της αρχής επιβαλλομένης συμπεριφοράς. Και το καθήκον επιβάλλει να υπογράψω το σχέδιον Βασιλικού Διτάγματος, το οποίον, ως σας είπον εις την προηγούμενην επιστολήν μου, δεν έπρεπε ποτέ να μου είχατε αποστείλει καθ’ όν τρόπον το επράξατε.
Επιθυμώ να γνωρίζετε, ότι καθ’ όσον αφορά εις την αποχώρησιν εκ του υπουργείου του κ.Π.Γαρουφαλιά ευρίσκομαι, όπως άλλωστε δεν έπαυσα ποτέ να είμαι, εις την διάθεσίν σας δια την έκδοσιν Βασιλικού Διατάγματος.
Λόγω δεν των δυσχερών ωρών τας οποίας διέρχεται εκ της εκκρεμότητος του Κυπριακού η Πατρίς μας και εκ τούτου ευρυτάτης αναπτύξεως των ενόπλων δυνάμεων, θεωρώ αναγκαίον η αποχώρησις του νυν υπουργού Εθνικής Αμύνης να συνοδευθή από ταυτόχρονον διορισμόν και ορκωμοσίαν υπουργού επιλεγομένου εν συνεργασία ημών, εκ των προσωπικοτήτων της κοινοβουλευτικής σας ομάδος, των εχόντων να επιδείξουν άριστον ήθος, λευκόν παρελθόν, ακεραιότητα χαρακτήρος, συνείδησιν της εθνικής αποστολής των ενόπλων δυνάμεων, πίστιν εις τας ηθικάς αρχάς και την δύναμιν και το θάρρος να τις εφαρμόσουν.
Είμαι βέβαιος ότι εις την κοινοβουλευτικήν ομάδα της Ενώσεων Κέντρου θα ανευρευθεί κατάλληλος υπουργός Εθνικής Αμύνης, ο οποίος θα αντεπεξέλθη εις τα μεγάλας απαιτήσεις του τομέως τούτου και εις την ανάγκην να διαφυλάξη από πάσης επιρροής ή επεμβάσεως την δικαστικήν ανάκρισιν εις την υπόθεσιν της συνωμοσίας εν των στρατεύματι. Δυστυχώς διαφέρουν ριζικώς αι αντιλήψεις ημών επί τούτου, διότι εσείς θεωρείτε ανύπαρκτον την συνωμοσίαν και μόνον πολιτικήν σκευωρίαν υπάρχουσαν, ενώ εγώ, στηριζόμενος εις το πόρισμα της διοικητικής εξετάσεως, είμαι υποχρεωμένος να θεωρώ υπαρκτήν και επικίνδυνον την ελεεινήν αυτήν υπόθεσιν.
Κατάπληκτος επληροφορήθην την ανακληθείσαν εκ των υστέρων πρότασίν σας περί αναθέσεως τιυ υφυπουργείου Εθνικής Αμύνης εις τον αντιστράτηγον ε.α Δ.Παπανικολόπουλον.
Εάν επιμένω εις τα σκέψεις αυτάς, δια να σας αποτρέψω, εσείς ο οποίος επανειλημμένως έχετε εξάρει την εις το καθήκον πίστην και αφοσίωσίν μου, θα πρέπει να αντιληφθήτε ότι πράττω τούτο επειδή αγωνίζομαι να υπηρετήσω κατά τον ορθότερον και προσφορώτερον τρόπον την Πατρίδα μας.
Την έκκλησίν μου σας απευθύνω την στιγμήν κατά την οποίαν εδημιουργήσατε άνευ λόγου και καλλιεργείτε, ως να υφίστατο αντιδικίαν προς εμέ δια την εξυπηρέτησιν σκοπών τελείως αντιθέτων προς την εύρυθμον και συνταγματικήν λειτουργίαν του Πολιτεύματος.
Ευρεθείς προ ωργανωμένης εκστρατείας ψεύδους και εξαπατήσως των πολιτών, σας προειδοποίησα εντός των τελευταίων ημερών δύο φοράς εγγράφως και μίαν προφορικώς, υπομνήσας τας βαρείας ευθύνας σας και εζήτησα να πράξετε το καθήκον σας και να διαλύστε τα σκοτεινά νέφη τα οποία αφήκατε να δημιουργηθούν, πυκνώσαντες μάλιστα ταύτα δι’ επισήμων και ημιεπισήμων εκδηλώσεων. Είναι αληθές, ότι κατά την τελευταίαν συνεργασίαν μας υπεσχέθητε ότι θα πράξητε ό,τι δει. Εν συνεχεία ωμιλήσατε περί της πίστεως και της αταλαντεύτου γραμμής μου κατά τοιούτον όμως, ώστε να καθίσταται φανερόν ότι εγώ σας παρεκάλεσα να με αποκαταστήσετε χωρίς ανάληψιν κυβερνητικής ευθύνης περί των πεποιθήσεών μου τας οποίας περιγράψατε σκοπίμως αρνητικώς ως ουχί αναχρονιστικάς. Αλλ’ ως να μη ήρκει τούτο προσθέσατε τα περί πικρίας μου «διότι μερίς του Τύπου» μου απέδωσε αφ’ ενός μεν αναίσχυντον κατηγορίαν περί δήθεν αντισυνταγματικών προθέσεων και αφ’ ετέρου με ενεφάνισε ως τελούντα υπό πίεσιν, εν τη ασκήσει των καθηκόντων μου. Σας ευχαριστώ, πλην, ως γνωρίζετε, δεν σας εζήτησα να δώσετε δημοσιότητα, αλλά ανταποκρινόμενος εις την συνταγματικήν σας υποχρέωσιν να αναλάβετε την ευθύνην της μετά θάρρους και ευθύτητος διαψεύσεως των όσων μου απεδόθησαν και της άρσεως και απαγορεύσεως των πιέσεων.
Το πατριωτικόν μου μαθήκον μου επιβάλλει δια μίαν εισέτι φοράν να αφήσω κατά μέρος την σκόπιμον απροθυμίαν σας τηρήσεως των συνταγματικών σας υποχρεώσεων απέναντί μου. Αλλά όταν πράττω τούτο, έχω την αξίωσιν να το εκτιμήσετε και να αντιληφθήτε ότι επέστη η στιγμή να ακούσετε την συμβουλήν μου, ανεπηρέαστον από οιονδήποτε υπολογισμόν.
Όταν ωμολογήσατε ότι μου αποστείλατε το σχέδιον Βασιλικού Διατάγματος το οποίον ήδη μου ζητείτε να υπογράψω, δια να δημιουργήσετε εύσχημον πρόφασιν παραιτήσεως της κυβερνήσεώς σας δι’ επιρρίψεως εις εμέ του βάρους οξείας κρίσεως, είναι προτιμότερον να εισακούσετε την γνώμην μου και να δεχθήτε την έκκλησιν την οποίαν σας απευθύνω. Δεν πρόκειται να ωφεληθήτε εκ της τεχνιτής και δια τελείως σαθρών μέσως δημιουργίας κλίματος στρεφομένου κατ’ εμού παρά τη κοινή γνώμη. Η αλήθεια ενίκησε πάντοτε.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Πλοήγηση

Αρέσει σε %d bloggers: